Regulamin strony

§ 1

1.Właścicielem strony www.kreski.pl  jest Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mory 12, z kapitałem zakładowym 1 000 000 PLN (jeden milion złotych) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390990, posiadająca NIP 1182073346.
2.Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
3.Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
4.Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres IP.


§ 2
Postanowienia ogólne

1.Operatorem strony internetowej www.kreski.pl  jest właściciel.
2.Przeznaczenie strony: informacja o firmie, produktach i usługach oferowanych przez właściciela, aktualnych promocjach.
3.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
4.W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.


§ 3
Odpowiedzialność za treść

1.Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2.Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3.Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
4.Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
5.Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
6.Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

 
§ 4

Obszar obowiązywania oferty

1.Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 
§ 5

Prawa autorskie

1.Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych).
2.Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.
3.Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
4.Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.  

 
§ 6

Wskazówki techniczne

1.Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

 
§ 7

Ochrona prywatności

1.Strona www.kreski.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników.
2.Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

 
§ 8

Postanowienia końcowe

1.Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
2.W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kreski@kreski.pl
3.Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

Copyright © 2021 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts