Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRESKI SPÓŁKA JAWNA PIOTR GAŁECKI ŁUKASZ GAŁECKI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MORY 12 NIP: 1182073346, REGON: 143152450, KRS: 0000390990, E-MAIL: KRESKI@KRESKI.PL

 

Wprowadzenie 

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane Kreski dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Kreski systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Kreski.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Kreski w związku w rozporządzeniem RODO.

 

 §1 Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mory 12 NIP: 1182073346, REGON: 143152450, KRS: 0000390990, e-mail: kreski@kreski.pl zwana dalej "KRESKI"

 
§
2 Inspektor Ochrony Danych

KRESKI nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@kreski.pl

  
§3 Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez KRESKI w następujących celach:
1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę oferowaną przez KRESKI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3. realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez KRESKI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze KRESKI umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KRESKI w związku z prowadzeniem działalności związanej z obrotem środkami ochrony roślin, materiałami budowlanymi - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
6. ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
7. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
8. realizacji przez KRESKI czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
9. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez KRESKI lub usług/dostaw świadczonych przez KRESKI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
10. wewnętrznych celów administracyjnych KRESKI, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
11. podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze KRESKI lub realizacji zlecenia/usługi/dostawy, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
12. świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  
§ 
4 Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez KRESKI:
1. podmiotom i organom, którym KRESKI jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od KRESKI danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
3. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w celu przetwarzanych dokumentów lub transakcji na Platformie Autenti na podstawie obowiązującego tam Regulaminu. https://autenti.com/pl/regulaminy/regulamin-platforma-autenti 
4. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze KRESKI umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące KRESKI, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie KRESKI.
6. partnerom KRESKI w celu uzyskania specjalnej oferty.

  
§
5 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy KRESKI.

   
§
6 Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KRESKI przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana ze KRESKI umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym KRESKI wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi/dostawy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym KRESKI wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę świadczoną przez KRESKI,
4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez KRESKI w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KRESKI, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad realizacją umów,
6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na KRESKI w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez KRESKI,
8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KRESKI stanowiących podstawę tego przetwarzania. 

   
§7
 Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez KRESKI Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
2. prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KRESKI będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

    
§8 Wymóg podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy ze KRESKI, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.

Państwa dane osobowe zostały podane KRESKI dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Kreski systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami KRESKI.

   
§9 Źródło pochodzenia danych
informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku, do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej ze KRESKI oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. 

   
§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana ze KRESKI umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze KRESKI, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy klientów, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.

 

Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts